Начало

Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на колоиди и интерфейси за по-добро качество на живот

Проектът „Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“, с координатор Софийският университет „Св. Климент Охридски”, се финансира от Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“. В него участват изследователи от Факултета по химия и фармация, Факултета по математика и информатика и Биологическия факултет на Софийския университет. Международни партньори са Департаментът по материалознание, ETH, Цюрих, Щвейцария и Факултетът по химия, Университет на Барселона, Испания.

Основните цели на проекта са:

  1. Повишаване на международната репутация на Софийски университет в научната област, засегната от проекта, както в международната научна общност, така и в световната университетска класация.
  2. Насърчаване на научното сътрудничество между екипи от всички партньорски институции и увеличаване на броя на успешните заявления за финансирани от ЕС изследователски и иновационен проекти от Софийски университет с участието на екипи от партньорски институции.
  3. Укрепване на изследователските и административните умения на екипа на Софийски университет за подготовка на предложения и администриране / управление на проекти.
  4. Повишаване на привлекателността на Софийски университет за международни изследователи на различни етапи от кариерата им – докторанти, пост-докторанти, утвърдени изследователи и др., и увеличаване на шансовете за привличане на  български изследователи, работещи в чужбина.
  5. Подобряване на обучението на млади изследователи от Софийския университет и увеличаване на тяхната международна експозиция, като бъдат включите в дейностите мобилност и съсдаване на контакти с други изследователи от партньорските институции.
  6. Прилагане на нови подходи в научните изследвания и иновациите в научната област, обхваната от проекта въз основа на напредъка в събирането, обработката и анализа на изследователски данни и методите на изкуствения интелект.
  7. Повишаване на способностите на екипите, участващи в проекта, както от Софийския университет, така и от партньорските организации за технологичен трансфер на научните постижения в иновации, спазвайки правата върху интелектуалната собственост.
  8. Взаимните ползи за едни от водещите научни институции и Софийски университет ще бъдат проучване на нови изследователски пътища, разработване на нови подходи за научни изследвания и иновации, повишена мобилност на квалифицирани учени.