Home » Разпространение

Разпространение

Разпространение, експлоатация и управление на комуникациите
Управлението на разпространението, експлоатацията и комуникацията по проекта ще бъде осъществено основно в рамките на WP5. Основната цел на Плана за разпространение е да предостави подробности за дейностите по разпространение, които да бъдат предприети по време на проекта, както и след завършването му. Това ще бъде насоката към партньорите за техните дейности, свързани с разпространението.
Дейностите за разпространение и експлоатация, които се предвижда да бъдат изпълнени в рамките на проекта, ще гарантират, че:

 • колкото е възможно повече институции, власти, фирми и отговорни лица ще се запознаят с целите, дейностите и постиженията на проекта „EXTREME“
 • Проектът ще бъде стълб в областта на колоиди и интерфейси и името му ще стане ключова дума за отличен изследователски център в същата област в България, региона, както и на европейско ниво.
 • Резултатите от проекта ще бъдат използвани и след края на проекта.
  • Уебсайт на проекта
  • Facebook страница
  • Участие в международни конференции
  • Популяризиране на СУ „Св. Климент Охридски“