Home » Новини

Новини

онлайн тренинг по спектроскопия на кръгов дихроизъм

В рамките на проекта EXTREME ще бъде организиран онлайн тренинг по спектроскопия на кръгов дихроизъм на тема “Fundamentals, examples and practice of circular dichroism spectroscopy“. Тренингът ще включва лекция с демонстрация на възможностите на метода от проф. Раимундо Гаргайо, Факултет по химия, Университет Барселона, Испания.

Проектът EXTREME е финансиран от Министерството на науката и образованието в рамките на националната програма Европейски научни мрежи. Партньори в проекта са СУ“Св. Кл. Охридски“, Университета в Барселона и ETH Цюрих, Швейцария.

Тренингът ще бъде проведен на 3 май, 2023 г. от 15 часа в платформата Microsoft Teams, като всички желаещите да участват могат да използват следната връзка:

Лекция на проф. Раймундо Гаргайо

Pathfinder

В рамките на проекта EXTREME ще бъде проведено онлайн представяне на програмата Pathfinder на Европейския съвет за иновации от Алина Мария Томояга,  ръководител проекти в Европейски съвет за иновации. Лекцията ще представи информация за основните приоритети на програмата, изисквания към консорциумите и към самите проектни предложения. Ще има възможност и за отворена дискусия относно предизвикателствата и често допусканите грешки при подготвяне на такива проектни предложения.

Лекцията ще бъде проведена на 29.03.2023 г. от 16 часа в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка:

Лекция на Алина Томояга

Връзката към лекцията е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.

________________________________________________________________________________________________________________

Лекции по проект Extreme

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции:

16:00-16:30

„Дейностите Мария Склодовска-Кюри – път към успешна научна кариера

Лектор: Габриела Чупренска

Главен експерт в отдел Международна дейност, оперативни програми и проекти, Българска академия на науките и Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри за България.

16:30-17:00

„Отворен достъп за отворена наука – предизвикателства и възможности“

Лектор: д-р Савина Кирилова

Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“

Лекциите са част от обучителната програма на проекта, целяща развиване на умения за кариерно израстване и комуникационни умения на учените на СУ“Св. Кл. Охридски“.

Лекцията ще бъде проведена в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка към лекциите, която е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.


Работна среща  по проект EXTREME, „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”, 11-14 юли 2022 г., Св. Св. Константин и Елена, Варна, България

От 11 до 14 юли 2021 г. в курорта Св.Св. Константин и Елена, Варна, България ще се проведе втората Работна среща по проекта EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”. Проектът EXTREME се финансира от Министерството на образованието и науката на Република България в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“ и се координира от СУ „Св. Климент Охридски”. Пленарни лекции ще изнесат проф. Лусио Иса, Департамент по материали, ETH Цюрих, Швейцария и проф. Раимундо Гаргайо, Факултет по химия на Университета в Барселона, Испания. В Работната среща ще вземат участие както утвърдени, така и млади учени учени от трите партньорски организации, а именно  СУ „Св. Климент Охридски”, ETH Цюрих, Швейцария и Университета в Барселона, Испания.

Програма Работна среща

_______________________________________________________________________________________________________________

Лятна Школа “Advanced Studies of Colloid and Interface Science”, 09-11 юли, 2022 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

От 9 юли до 11 юли, 2022 г. ще се проведе 3-то лятно училише за млади учени в рамките на международния проект EXTREME, координиран от СУ“ Св. Кл. Охридски“ и финансиран от Министерството на науката и образованието на Република България. Темата на училището е “Advanced Studies in Colloid and Interface Science”, a то ще се проведе в хотел Астор Гарден, Св. Св. Константин и Елена, Варна, България. В него ще вземат участие млади учени от трите партньорски организации на проекта, а именно Университета в Барселона, Испания, ETH-Zurich, Швейцария и  СУ“ Св. Кл. Охридски“, България. Програмата ще бъде обявена скоро на уеб страницата на проекта (http://www.extreme-esn.eu/). Лектори на школата ще бъдат проф. Константин Нейман, Университет в Барселона, Испания, д-р Алесандро Лауриа, ETH-Цюрих, Швейцария, проф. Петър Петров, Институт по полимери, БАН, България, проф. Албена Ледерер, Лайбниц Институт за полимерни изследвания, Дрезден, Германия и други.

Програма Лятна Школа

_____________________________________________________________________________________________________________

Онлайн лекция „Умения за популяризиране на научни изследвания”, 22 февруари, 2022 г.

В рамките на проекта EXTREME ще бъде проведена онлайн лекция на тема: „Умения за популяризиране на научни изследвания“, представена от д-р Савина Кирилова, Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“. Лекцията ще обхване информация относно методите за популяризиране и свободно споделяне на научна информация, създаване, проверка и коригиране на авторови профили (ORCID, Publons, Scopus, Google Scholar), приложение и функции на академичните социални мрежи, регистриране и управление на профили в Academia.edu и ResearchGate, както и измерване на популярността, и значимостта на научните публикации чрез алтернативни метрики.

Лекцията ще бъде проведена на 22.02.2022 г. от 14 часа в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка:

Лекция на д-р Савина Кирилова

Връзката към лекцията е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.

______________________________________________________________________________________________________________

Онлайн Школа “Modelling, Simulation and Artificial Intelligence in Colloid and Interface Science”, 22-23 ноември, 2021 г.

Второто училище, организирано в рамките на проект EXTREME на тема „Моделиране, симулация и изкуствен интелект в науката колоиди и междуфазови повърхности“ ще се проведе онлайн на 22 и 23 ноември 2021 г.
Програмата на училището може да намерите тук, както и на страницата на проекта във Facebook.
Училището е организирано за млади учени, пост-докторанти, докторанти, както и за всички учени от трите участващи организации, а именно Университета в Барселона, ETH Цюрих и Софийския университет.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Серия статии на проф. Георги Вайсилов, публикувани миналата седмица в авторитетни световни списания, изясняват ключови въпроси за свойствата на индустриални катализатори

В края на миналата седмица бяха публикувани три статии на проф. Георги Вайсилов в съавторство с проф. Християн Александров (от неговата група по квантовохимични изследвания на материали) и с колеги от Франция и от САЩ, които изясняват протичането на уникален каталитичен процес и свойствата на дефекти в зеолити. И трите статии са публикувани в авторитетни международни списания, Nature Communications (ИФ 14.9), Angewandte Chemie Int. Ed. (ИФ 15.3), и Journal of Materials Chemistry A (ИФ 12.7).

В статията, публикувана в престижното научно списание Nature Communications, чрез квантовохимични изчисления е установен начинът на протичане на процесът на окисление на въглероден оксид до въглероден диоксид от нитрати, катализиран само от зеолит (който не съдържа никакви метали). Уникалното на процеса е температурата, при която протича, -140С, т.е. може да осъществява и на Марс или други отдалечени от Слънцето планети, изградени от силикати. Този процес може да бъде едно от обясненията за наличие на карбонати върху такива космически тела, без да предполага наличие на живот върху тях. Публикацията е във връзка с Националната научна програма ИКТ в НОС, финансирана от МОН.

Следващата статия, публикувана във водещото химическо списание, Angewandte Chemie Int. Ed., доказва решаващата роля на дефектите в структурата на зеолитите, използвани като катализатори в най-мащабния индустриален процес – каталитичния крекинг, при който големи молекули в нефта се разпадат до размери, така че да се използват в бензин, керосин или дизел. Компютърното моделиране, проведено в групата на проф. Вайсилов, показа, че дефектите (силанолни групи) служат като междинно звено за пренос на каталитичния център към молекулите, които трябва да се разпаднат. Без него достъпът на големите молекули до каталитичния център е ограничен, което би забавило химичната реакция. Участието на водещ учен от изследователския отдел на петролната корпорация ТОТАЛ в авторския колектив, показва особената важност на изяснения процес за индустрията.

В третата статия, в едно от авторитетните списания в областта на материалознанието, Journal of Materials Chemistry A, чрез теоретично моделиране на нанозеолитни структури бяха показани вътрешните връзки между характеристиките на силанолните групи като дефекти във вътрешността на наночастицата или върху нейната повърхност, измерени чрез две от най-често използваните спектроскопски техники – инфрачервена спектроскопия и ядрен магнитен резонанс. В изследването са изведени количествени връзки между експериментално измеряемите характеристики, които позволяват точно определяне на типа на силанолните групи, комбинирайки резултатите от двата спектрални метода. Това е особено важно за свойствата на реалните наночастици и техните специфични приложения. Последните две публикации са във връзка с проект EXTREME, финансиран от МОН по Националната научна програма „Европейски научни мрежи“.

Следващата статия, публикувана във водещото химическо списание, Angewandte Chemie Int. Ed., доказва решаващата роля на дефектите в структурата на зеолитите, използвани като катализатори в най-мащабния индустриален процес – каталитичния крекинг, при който големи молекули в нефта се разпадат до размери, така че да се използват в бензин, керосин или дизел. Компютърното моделиране, проведено в групата на проф. Вайсилов, показа, че дефектите (силанолни групи) служат като междинно звено за пренос на каталитичния център към молекулите, които трябва да се разпаднат. Без него достъпът на големите молекули до каталитичния център е ограничен, което би забавило химичната реакция. Участието на водещ учен от изследователския отдел на петролната корпорация ТОТАЛ в авторския колектив, показва особената важност на изяснения процес за индустрията.

В третата статия, в едно от авторитетните списания в областта на материалознанието, Journal of Materials Chemistry A, чрез теоретично моделиране на нанозеолитни структури бяха показани вътрешните връзки между характеристиките на силанолните групи като дефекти във вътрешността на наночастицата или върху нейната повърхност, измерени чрез две от най-често използваните спектроскопски техники – инфрачервена спектроскопия и ядрен магнитен резонанс. В изследването са изведени количествени връзки между експериментално измеряемите характеристики, които позволяват точно определяне на типа на силанолните групи, комбинирайки резултатите от двата спектрални метода. Това е особено важно за свойствата на реалните наночастици и техните специфични приложения. Последните две публикации са във връзка с проект EXTREME, финансиран от МОН по Националната научна програма „Европейски научни мрежи“.


Лятна Школа “Innovations and Applied Aspects (Studies) of Colloid and Interface Science”, 14-16 юли, 2021 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

Първата  школа “Innovations and Applied Aspects (Studies) of Colloid and Interface Science”ще бъде  организирана в периода 14-16 юли, 2021г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България.  В школата ще участват млади учени от Софийски университет, a лектори ще бъдат учени, както от СУ, така и от партньорските организации. От ЕНТ, Цюрих – проф. Лусио Иса, др. Робърт Стайл и Александър Бейлс, а от Универистета в Барселона – Проф. Йосеп Пугмарти и Алберт Бруи.

Заявка за участие може да бъде подадена на extreme@chem.uni-sofia.bg.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Работна среща “Colloid and interface research & innovations”, 18-21 юли, 2021 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

В рамките на проект EXTREME, финансиран от Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“,  ще бъде проведена Първа работна среща “Colloid and interface research & innovations “ от 18 до 21 юли, 2021 г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България. В нея участие с научни доклади ще вземат учени от трите партньорски организации на проекта – Софийски университет ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Департаментът по материалознание, ETH, Цюрих, Щвейцария и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Заявка за участие може да бъде подадена чрез изпращане на абстракт за устен доклад на extreme@chem.uni-sofia.bg.


Покана, изтеглете тук.
Бланка за абстракт, изтеглете тук.

Translate »