Home » Комитет за наблюдение

Комитет за наблюдение

Председател:
Проф. Константин Нейман, Факултет по химия, Университет на Барселона
Вицепредседател:
Проф. Лусио Иса, Департамент по материалознание, ETH, Цюрих
Членове:
чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов - зам.-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност, Софийски университет
Проф. дхн Г. Вайсилов, Факултет по химия и фармация, Софийски университет

Translate »